ล่าสมบัติใต้พิภพ(G&D) Wikia
Advertisement
ล่าสมบัติใต้พิภพ(G&D) Wikia
อาวุธ ระดับ ประเภท เอฟเฟค ชุดเอฟเฟค
หมวกระเบียบ
Helmet of Order.png
2 หมวก
เกราะระเบียบ
Armor of Order.png
2 เกราะ
ถูกมือระเบียบ
Gloves of Order.png
2 ถูกมือ
เข็มขัดระเบียบ
Belt of Order.png
2 เข็มขัด